KVKK Basvuru Formu

A. Basvuru Sahibine ?liskin Bilgiler

Ad-Soyad :
T.C. Kimlik Numaras?

(T.C. Vatandas? de?ilse Pasaport Numaras?)

:
Telefon Numaras? :
E-Posta Adresi :
?kamet Adresi :


B. Sirket ?le ?liskiye Yonelik Bilgiler
Sirket ile olan iliskinizi belirtiniz:
Musteri>
?s Orta??. Cozum Orta??
Ziyaretci
Di?er

Sirket icerisinde iletisimde oldu?unuz birimi belirtiniz:


Sirket ile hangi konuda iletisim icerisinde oldu?unuzu ac?klay?n?z:


C. Talep Konusu
Kisisel Verilerin Korunmas? Kanunu kapsam?ndaki talebinizi detayl? olarak belirtiniz:
Basvuru Sonucundaki Bilgiler
Basvurunuza Sirket taraf?ndan verilecek yan?t?n bildirilmesini istedi?iniz yontemi belirtiniz:
E-Posta adresime gonderilmesini istiyorum.

(Bu yontemin secilmesi halinde size daha h?zl? yan?t verilebilecektir)

Basvuru Formunda belirtmis oldu?um adresime gonderilmesini istiyorum.
Elden teslim almak istiyorum.

(Vekaleten teslim al?nmas? halinde noter onayl? vekaletname veya Avukatl?k Kanunu uyar?nca duzenlenmis Yetki Belgesi gerekmektedir.)


Basvuru Formu, Sirketimiz ile olan mevcut iliskinizi tespit ederek, varsa, Sirketimiz taraf?ndan islenen kisisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili basvurunuza do?ru ve mevzuata uygun surede cevap verilebilmesi amac?yla duzenlenmistir.

Hukuka ayk?r? olarak ve haks?z bir sekilde veri paylas?m?ndan kaynaklanabilecek hukuki uyusmazl?klar?n bertaraf edilebilmesi ve kisisel verilerinizin guvenli?inin sa?lanmas? amac?yla, kimlik ve yetki tespiti icin Sirketimiz ek evrak talep etme hakk?n? sakl? tutmaktad?r.

Basvuru Formu kapsam?nda iletmekte oldu?unuz taleplerinize iliskin bilgilerin do?ru veya guncel olmamas? ya da eksik olmas? halinde, yahut yetkisiz basvuru yap?lmas? durumunda; Sirketimiz, soz konusu yanl?s veya eksiklikten dolay? sorumluluk kabul etmemektedir.


Basvuru Sahibinin
Ad?-Soyad? :
Basvuru Tarihi :
?mzas? :